Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

15:49
5450 363d 420
Reposted fromclandestine-ness clandestine-ness viamayamar mayamar
miaki
15:49
1993 2564 420
Ein Pinguin, der auf Bleistiften auf einem Trampolin springt
Reposted fromsommteck sommteck viamayamar mayamar
miaki
15:39
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaartbylittlea artbylittlea
miaki
14:47
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
miaki
14:47
6987 1354 420

March 24 2017

miaki
21:45
6039 0f1d 420
Reposted fromfoina foina viamayamar mayamar
20:11
2806 be36 420
Reposted fromerial erial viatwice twice

March 17 2017

miaki
20:24
2361 d3a4 420
Reposted fromheroes heroes viaalensztajn alensztajn
19:50
3128 b552 420

m4cravings:

Street Art. Beautiful.

miaki
19:29
5028 36a1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparampam parampam
miaki
19:01
6433 3c6b 420
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamayamar mayamar
miaki
19:01
6557 4959 420
Reposted fromswissfondue swissfondue viaagowa agowa
miaki
19:00
2761 c755 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaalensztajn alensztajn
miaki
19:00
7373 cdc4 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viasilence89 silence89
miaki
18:59
8524 55a6 420
Reposted fromkerosine kerosine viakoloryzacja koloryzacja
18:58
2727 c479 420
Reposted fromerial erial viafischikella fischikella

March 03 2017

miaki
06:13
6391 4d34 420
Reposted fromrol rol viamayamar mayamar
miaki
06:11
5404 10a2 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadzony dzony
miaki
06:11
9339 3bf1 420
Reposted fromtimetolove timetolove vialaluna laluna
miaki
06:11
[...]Zu­pełnie inaczej jest, jeżeli masz ko­goś, kto cię kocha. To ci da­je setkę po­wodów, aby żyć. 
— Jonathan Carroll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl