Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2018

miaki
10:29
1185 42fc 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaparampam parampam
miaki
10:26
3242 e8c5 420
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaluna laluna
miaki
10:25

Nawet gdy spotykałem się z innymi kobietami i próbowałem coś z nimi budować, zawsze tylko do jednej tęskniłem. Ona była na takim wiecznym głodzie życia. Pełna pasji i miłości do świata. Zawsze z iskrą w oku, którą ja w niej ugasiłem, swoją osobą.


— znalezione
miaki
10:23
2760 0101 420
Reposted fromZircon Zircon viapffft pffft
miaki
10:19
1338 59a9 420
Reposted fromfelicka felicka viaparampam parampam
miaki
10:18
5352 0d3a 420
Reposted frompastelowe pastelowe viaparampam parampam
miaki
10:17
2160 6ec0 420
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
10:15
miaki
10:14
4011 3a8a 420
Reposted frommakle makle vialaluna laluna
miaki
10:10
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasilence89 silence89
miaki
10:10
3331 42c0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
miaki
10:09
6260 e40c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilence89 silence89
miaki
10:09
Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było. Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie. Szło mi coraz lepiej. (...) Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego.
— Marcin Bruczkowski

July 01 2018

miaki
22:12
1478 d551 420
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
22:09
1109 ea93 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaparampam parampam
miaki
22:08
3321 b4fa 420
Reposted fromhissyfit hissyfit viaoutofmyhead outofmyhead
miaki
22:04
miaki
22:02
Nie ukrywam, że zdarza mi się zamęczać samą siebie pytaniami - “Dlaczego wcześniej nie mogłam tego zrobić?”, jednak zaraz przypomina mi się najbardziej prawdziwa odpowiedzieć - “Skoro tego wcześniej tego nie zrobiłam to znaczy, że jednak nie mogłam”.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaalensztajn alensztajn
miaki
21:58
2702 4f21 420
Reposted fromverronique verronique viahasandra hasandra

May 17 2018

miaki
21:12
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl