Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

miaki
19:54
miaki
19:42
Reposted frombluuu bluuu viasavor savor
miaki
19:31

June 27 2015

miaki
20:17
2223 2810 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja

June 26 2015

miaki
13:13
0982 447b 420
Reposted fromsomenonsense somenonsense viawolalabym wolalabym
miaki
13:08
8894 cb7b 420
miaki
13:08
8915 8a55 420
miaki
13:04
miaki
13:03
8740 0f6d 420
Reposted fromcorvax corvax viafreakish freakish

June 23 2015

miaki
19:47
8004 7e9f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPolinda Polinda
miaki
19:45
miaki
19:43
4338 0064 420
Reposted fromryfik ryfik viamikrokosmos mikrokosmos
miaki
19:34
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaxsneakyx xsneakyx
miaki
19:27

June 17 2015

miaki
11:28
5791 b7d1 420
może i ja też ..
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaBeetlebum Beetlebum

June 16 2015

miaki
12:17

June 15 2015

miaki
14:46
1902 3743 420
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viasilence89 silence89

June 11 2015

19:47
6112 be00 420
Reposted fromsugikinator sugikinator vialaluna laluna
miaki
07:25
5522 1ede 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakoloryzacja koloryzacja
miaki
07:23
7732 b1c9 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl